maanantaina, heinäkuuta 20, 2015

Kuulutus kaatopaikan ympäristöluvan muutoksesta
Dnro ESAVI/305/04.08/2013
20.7.2015
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ Kuulutus
Ympäristölupahakemus
Hakija
Lassila & Tikanoja Oyj

Asia
Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen hakemus, joka koskee Savion kaa-topaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muutosta sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksen-hausta huolimatta, Kerava
Hakemuksen mukainen toiminta
Hakemus koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Savion kaatopaikkatoiminnalle myöntämien ympäristölupien No YS 435, 27.3.2007 ja No YS 1543, 3.11.2008 lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista. Muutos koskee kaatopaikan laajentamista ja lakikorkeuden muuttamista.
Savion kaatopaikka on luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Kaato-paikalle on loppusijoitettu Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan kierrätyspuiston toiminnassa syntyviä hyödyntämiskelvottomia jätejakeita. Jätteiden vastaanot-to kaatopaikalle on lopetettu vuonna 2012.
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kaatopaikan lopullinen lakikorkeus ennen pintaeristeiden rakentamista saa olla enintään +65 metriä. Lakikorkeutta esitetään korotettavaksi enintään tasolle +66 metriä.
Kaatopaikan pinta-alaa on tarkoitus laajentaa nykyisestä viidestä hehtaarista noin 6,4 hehtaariin. Kaatopaikan länsipuolella, kaatopaikan pohjarakenteiden ulkopuolella, on pengertie, jonka rakentamisessa on käytetty jätettä. Pengertie puretaan ja kaatopaikan ulkopuolella olevat jätteet poistetaan. Pengertien koh-dalle rakennetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaiset tiiviit pohjarakenteet. Rakentamisen yhteydessä nykyisen kaatopaikan pohjarakenteet kaivetaan esiin ja yhdistetään laajennusalueen pohjarakenteiden kanssa. Poistettu jäte siirretään rakennetulle uudelle kaato-paikka-alueelle. Siirrettävän jätteen määrä on yhteensä noin 50 000 tonnia.
Jätteiden siirron jälkeen kaatopaikalle rakennetaan voimassa olevan ympäris-töluvan mukaiset tiiviit pintarakenteet.

Lassila & Tikanoja Oyj hakee lupaa toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §).
 

Toiminnan sijainti
Kaatopaikka sijaitsee Keravan kaupungissa, kiinteistöillä 245-401-3-32 ja 245-401-10-26, osoitteessa Karhuntassuntie 59, 04260 Kerava.
Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Kaatopaikasta aiheutuvia päästöjä ovat kaatopaikkakaasu ja kaatopaikkavesi. Kaatopaikalle on suunniteltu ja osin rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä. Ke-rätyt kaatopaikkavedet johdetaan kaatopaikan tasausaltaan kautta Keravan kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin.
Toiminnasta aiheutuu hajua, melua ja pölyämistä sekä tilapäisesti kaatopaik-kakaasupäästöjä. Työkoneista ja alueella liikennöinnistä aiheutuva melu rajoit-tuu päiväsaikaan, jolloin se ei aiheuta merkittävää haittaa lähimmillä asuinalu-eilla. Puusto rajoittaa pölyn leviämistä etelään Leppäkorven asuinalueelle. Jä-tetäyttöä ja käsiteltäviä materiaaleja voidaan tarvittaessa kastella pölyämisen ehkäisemiseksi.
Hajuhaitat saattavat ulottua lähimmille asuinalueille, jonka vuoksi niiden eh-käisyyn varaudutaan. Hajuhaittojen ehkäisemiseksi kaivutyöt suunnitellaan si-ten, että mahdollisimman pieni osa jätetäytöstä on auki kerrallaan ja kaivualue tiivistetään välittömästi massansiirtojen jälkeen. Laajennusalue pyritään täyt-tämään siten, että mahdollisimman suuri osa täytöstä saadaan työvuoron ai-kana lopulliseen korkeuteensa ja esipeitettyä. Kaivutöitä ei tehdä pohjois- tai itätuulen ollessa voimakasta.
Pintarakenteiden rakentamisen jälkeen kaatopaikkakaasut kerätään talteen kaasunkeräysputkistojen sekä pystykaivojen avulla. Kaatopaikkakaasut käsitellään tai hyödynnetään. Kaatopaikkavedet johdetaan nykyiseen tapaan jätevesiviemäriin.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.7.–26.8.2015 Keravan ja Vantaan kau-punkien ilmoitustauluilla sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaulul-la. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Keravan kaupun-ginkansliassa (Kauppakaari 11) ja Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa (Pakkalankuja 5).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan ti-laisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/305/04.08/2013.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 26.8.2015 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai kirjallisina pos-titse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Sari Lansola, puh. 0295 016 496
sähköposti: sari.lansola@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen, puh. 0295 016 397
sähköposti: jaakko.heinolainen@avi.fi

Ei kommentteja: