torstaina, toukokuuta 29, 2008

Toimintakertomus 2007

TOIMINTA-AJATUS

Savion kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 2000 edistämään asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja kunnan päättäjille. Toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden järjestöjen kanssa.

HALLINTO

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 7.5.2007.

Hallitus
Pirjo Kokko, puheenjohtaja
Matti Leskinen, varapuheenjohtaja
Leena Kainulainen, sihteeri
Eija Kärkkäinen, taloudenhoitaja
Soile Alho, varsinainen jäsen
Maila Hölttä, varsinainen jäsen
Eira Miilunpohja, varsinainen jäsen
Marjo Niinisalo, varsinainen jäsen
Johanna Sademaa, varajäsen
Eeva Kaarina Virtanen, varajäsen

Hallitus on kokoontunut vuoden 2007 aikana 7 kertaa.

Tilintarkastajat

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Taimi Ahlfors ja Sirkku Schlobohm ja varatilintarkastajina Irmeli Muttonen ja Markku Taskinen.

Talous
Yhdistyksen jäsenmaksu oli tilivuonna 8,00 euroa/jäsen ja muilta samaan perheeseen kuuluvilta yli 18-vuotiailta 4,00 euroa. Yhteisöjen jäsenmaksu oli 15,00 euroa. Tilivuoden jäsenmaksutuotot olivat 142,00 euroa.

Yhdistys myi arpoja sekä piti kahviota tapahtumien yhteydessä. Näistä saatiin tuottoa 262,70 euroa.

Yhdistys sai Keravan kaupungilta vuosiavustusta 1.000 euroa.

Uudenmaan liiton vuonna 2003 myöntämästä ”Vuoden kylä” –rahasta käytettiin tilivuonna 100 euroa Kanniston päiväkodin vanhemmille järjestettyyn ”Lasten äänimaailma” –tapahtumaan.


Keväällä Savion ja Kanniston kouluilla jaettiin ”Vuoden kylä” –rahasta stipendejä opiskelijoille. Summa on annettu koulujen käyttöön vuonna 2006.

Toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen käytettiin 514 euroa.

Vuoden 2007 talousarviossa oli varauduttu puistojumpan järjestämiseen Salava-puistossa ja yhdistyksen esitteen painamiseen. Nämä suunnitelmat toteutuvat vuoden 2008 puolella. Muisteluiden keräämiseen tarvittava atk-pohjainen kyselylomake ja tietojen kerääminen on tehty talkootyönä.

Tiedotus

Yhdistyksen kokousasiakirjat, lausunnot, tiedotteet sekä Savion ja Kanniston tapahtuma-kalenteri on julkaistu kyläblogissa http://saviokyla.blogspot.com/.

Savion ja Kanniston yhteinen tapahtumakalenteri on laitettu kuukausittain alueen ilmoi-tustauluille. Yhdistyksen tiedot ovat Keravan kaupungin internetsivujen yhdistysinfossa.

Omista tapahtumista ja toiminnasta tiedotettiin paikallislehtien välityksellä ja yhdistyksen esitteitä jaettiin mm. Keravan Museolla järjestetyillä Kerava-päivillä ja Savion kyläillassa.

TOIMINTA

Harrastus- ja kulttuuri

Muisteluiden keruu elämästä Saviolla jatkui koko vuoden. Hallituksen jäseniä kävi tutustumassa Myllypurossa vastaavanlaiseen projektiin ja vaihtoi kokemuksia muiden paikallishistorian tallentajien kanssa. Internettiin tehtiin mahdollisuus tallentaa omia muisteluita. Tämän lisäksi haastateltiin Saviolla asuneita henkilöitä. Muisteluprojektia esiteltiin kesäkuussa Kerava-päivillä ja syksyllä kyläillassa. Keruusta tiedotettiin myös Keski-Uusimaa -lehdessä.

Retket

Toimintavuoden aikana tutustuttiin Virrenkulman uuteen asuinalueeseen yhteistyössä Keravan Omakoti -yhdistyksen ja Kerava-seuran kanssa.

Tutustuttiin yhdessä Keravan Omakotiyhdistyksen kanssa Vuosaaren satamaan, Vuosaari-projektin vieraina.

Tapahtumat

Osallistuttiin keväällä kaupungin siivoustalkoiden järjestelyihin Kannistossa ja Saviolla. Lisäksi järjestettiin Sielunrajankallion risutalkoot yhteistyössä kaupungin kanssa.

Tehtiin Keravan seurakunnan kanssa kevätretki Nuottakotoon.

Kanniston asukkaiden kanssa järjestettiin elokuussa kirpputoritapahtuma Kanniston koulun pihalla.


Järjestettiin Salavapuiston kukkasipuleiden nostotalkoot lokakuussa ja istutustalkoot marraskuussa. Tällöin istutettiin arviolta 20.000 kukkasipulia.

Osallistuttiin joulukuussa seurakunnan jouluaskartelutapahtumaan.

Jouluvalot sytytettiin joulukuun alussa Salavapuistoon.

Vaikuttaminen

Toimintavuoden aikana otettiin aktiivisesti kantaa alueen muutoksia koskeviin suunnitelmiin. Lausunnot annettiin Tehtaanmäen, Logistiikkakeskuksen ja Savion keskustan kaavamuutosesityksistä. Yhdistyksen edustajat osallistuivat palavereihin, joissa keskusteltiin kaupungin edustajien, Keravan Omakotiyhdistyksen ja Kerava-Seuran kanssa logistiikkakeskuksen suunnittelusta.

Yhdistyksen edustajat osallistuivat kaupungin järjestöfoorumiin sekä Kuuma-hankkeen ”Kuka vaikuttaa” tapaamisiin. Lisäksi seurattiin pääkaupunkiseudun Kansalaiskanava-hankkeen etenemistä.

Yhdistys ajoi hyvin aktiivisesti Salavapuiston perusparannussuunnitelman toteuttamista. Kesällä hallituksen edustajat osallistuivat suunnittelutapaamiseen kaupungin edustajan ja ulkopuolisen suunnitteluyrityksen kanssa. Syksyllä yhdistys teki kannanoton kasvi-valinnoista, koska hallituksen aikaisemmat esitykset eivät olleet toteutuneet perusparan-nussuunnitelmassa.

Saviolaiset ja Savion kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kaupungin järjestämään kyläiltaan.

Pyrittiin edistämään Tuusulan kirjastoauton pysäkin saamista Saviolle.

Yhteistyö

Osallistuttiin kutsuttuna Keravan ympäristön kehittämistä koskevaan yhteistyöpalaveriin, jonka kokoonkutsujana oli kaupunki. Kokouksessa käsiteltiin viime vuonna Keravalla järjestettäviä siivous- ja risutalkoita.

Osallistuttiin museotoimen organisoimaan Kerava-päivän suunnitteluun ja sen toteuttamiseen.

Kyläyhdistys organisoi tutustumiskäynnin Saviolla sijaitsevalle lammelle ja lähteelle. Käyntiin osallistui yhdistyksen hallituksen jäseniä, alueen asukkaita ja kaupungin edustajia. Lammen ruoppaus on tulossa ja odottaa riittävän kovaa talvea.

Keski-Uusimaa -lehden toimitus kutsui yhdistyksiä tutustumaan lehden toimitukseen yhteistyön kehittämiseksi. Tilaisuudessa oli kaksi kyläyhdistyksen hallituksen jäsentä.

Keravan Opiston järjesti yhdistyksen aloitteesta haastattelukurssin, johon osallistui hallituksen edustajia.

Ei kommentteja: