perjantaina, toukokuuta 16, 2008

Savion keskusta ja Kercan murskaus

LAUSUNTO SAVION KESKUSTAN (2232) ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA
6. Savion kaupunginosan kortteleille 1571, 1572, 1576, 1577, 1578 sekä katu-, puisto ja liikennealueille

Savion kyläyhdistyksen mielestä suunnitelmien jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asukkaiden kannalta keskeiset näkökohdat.

Meluongelmaan laajempi kokonaisratkaisu

Suunnittelun kohteena oleva alue on radan ja Saviontien välittömässä läheisyydessä, joten juna- ja ajoneuvoliikenteen melu- ja tärinähaittojen huomioiminen on erittäin tärkeätä. Tärinän osalta ”oleellinen junaliikenteessä tapahtuva muutos” jää epäselväksi, koska sitä ei ole määritelty.

Kyläyhdistyksen mielestä meluongelmaan tulisi etsiä laajempaa kokonaisratkaisua Savion ja Keravan keskustan välillä, eikä katsoa asiaa kortteli kerrallaan yksittäisinä ongelmakohtina. Meluaitojen kustannuksia ei saisi myöskään säilyttää yksittäisten tontinomistajien harteille.

Liikenne ja pysäköinti

Kaupunkikehitysjaoksen esittämä kiertoliittymä Saviontien ja Koivikontien risteykseen on hyvä pysyvä ratkaisu. Pakollisella pysähtymisellä Koivikontiellä saadaan aikaan välitön parannus. Ratkaisu edellyttää kuitenkin näkyvyyden parantamista Keravan suuntaan.

Savion aukion pysäköintipaikat ovat jo nyt täynnä, joten on selvitettävä, mahtuuko taksiasema suunniteltuun kohtaan ja onko liityntäpysäköintipaikkoja tarpeeksi. Kirjastoauton pysäkkiin on myös varauduttava.

Kyläyhteisön kannalta keskeinen alue

Savion asemanseutu on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jonka ominaisia piirteitä on kunnioitettava kehittämistyössä. Suunnittelualueelle valittu rakennusten kaksikerroksinen yleisilme on hyvä ratkaisu. Nyt tulisi varautua myös seniori- ja palveluasuntoihin, ettei omakoti­taloista luopuvien ikääntyvien ihmisten tarvitsisi muuttaa pois Saviolta.

Nuorisotalon tontti olisi hyvä paikka kylätalolle. Kaavoituksessa on hyvä varautua myös kau­pallisten ja julkisten palvelujen lisätarpeeseen, jotta aluetta ei rakenneta liian täyteen. Kaavaan lisätty liikekortteli on asukkaiden kannalta tarpeellinen ratkaisu.

Asukastilaisuus asemakaavan muutostyöstä tarpeellinen

Kyläyhdistys esittää, että saviolaisille järjestettäisiin vielä asukastilaisuus asemakaavan muutos­työstä. Suunnittelualue on keskeisellä paikalla Savion keskustassa ja alueen toteuttamistavalla tulee olemaan laaja ja pitkäaikainen vaikutus saviolaisten elämään.

Savion kyläyhdistys ry
Pirjo Kokko Matti Leskinen

puheenjohtaja varapuheenjohtaja


----


MUISTUTUS SRV Viitoset OY:n YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

Savion kyläyhdistys ry esittää, että lupahakemuksessa esitetty murskausaika kello 06-22 yhtenäistetään Lassila&Tikanojan samalle alueelle hakeman murskausajan kanssa kello 07-21 väliseen aikaan. Pitempi aika tuottaa asukkaille kohtuutonta haittaa.

Savion kyläyhdistys ry


Pirjo Kokko Matti Leskinen
puheenjohtaja varapuheenjohtajaEi kommentteja: